لُرِسّو(لرستان)
فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری  
آخرين مطالب

ای دل بهارنه سیل کو 

ای دل بهارِنه سیل کُو

شاعر : حمید ایزدپناه

ای دل ای دل بهارِنه سیل کُو           شور و نقش و نگارِنه سیل کُو

او هَمَه ظلم و زور و سرما رَت                 پاییزِ شرمسارِنه سیل کُو

او ستمباری و ستمکاری!!؟                      گردشِ روزگارِنه سیل کُو 

خَوَر  کله بادِ نه   بَشنو                           خَوَر آر   بهارِنه  سیل کُو

ای دل  بینوا و  بی طاقت                خوش نوا کار و  بارِنه سیل کُو

عید و گرمای جشنِ نوروزی                بزم و بوس و کنارِنه سیل کُو

 همه جا شور و هستی و امید            بزمِ دولت  شعارِنه  سیل کُو

خیزش  لشکر  بهارونی               سوز و سیل ، سوزه زارِنه سیل کُو   

 تَش بریق تَش دِ اُره تیره زِیه              تَش و توپ سوارِنه سیل کُو

باغ  امید  و  آرزوی  « صفا »              عمرِ   بی اعتبارِنه  سیل کُو


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 26- حميد ايزدپناه
لُرِسّو

ترکیب بند بروجردی

ترکیب بند بروجردی

(شاعر:عزیز نادری)

مُخا دِغکُشِم کُنی عشقِتِ حاشا مُکُنی     واچِشات خُت نِمِنی یی دَفَ غوغا مُکُنی

اخمِتِ مَلی وِ هَم رَنگ مِ ما گَنَل زرد         مِث غُنچَه وا مِشِم اخمِتِ تا وامُکُنی

تامِخَنی جُو می یَردَ وِ دَسِ پا مَنِ پیر

تو بِهارِ دِلِمی وا مَنِ بیچارَه بَساز           جیَرِم لک مِزِنَ وختی که داری سَرِناز

عَسکِ مَ مینِ چِشِت مات و مَلول و پَکَرَ   وختی که دَم مِزنی اَ سفر دُیر و دراز

مِشِم او ثانیه مِ چِنگِ غم و غُصه اسیر

مَ شی کِردَم؟ مَیَه جُرمَ که هوادارِ تو بام   یا مِثِ سایه خدا عمری نِیادارِ تو بام

خُیِمَم مینِم که بازارِ تو گرمَ ، شی کُنِم؟        وَرِ خُم مُوِم مَنَم گرمیِ بازارِ تو بام

بَس ئی بی اعتنائی نِمیتَرسی بَشَ دیر

تو چُنَ فکر مُکُنی خیلی زیادی وِ سَرِم            نَکُنَ واخَوَری نازِتِ وا جُو مِخَرِم

اِنگِزَ عاشِقِتِم چِلِ وِلیم دیَنیه                    وِ خدا بی تو اَ حالِ خُیِمَم بی خَوَرِم

جُوِنمِ وِ لُو میآرَ ئی دلِ خونَه خَمیر

مِهرِ سردِ تون وئی قلبّ پُرِ آتشِ مَ           تا تو وُریَردی وَرِم سَردَ دیَه ئی لَشِ مَ

هر چی دارِم مِکِشِم اَ دَسِ ئی دلِ مِکَشِم   آهِ خوش نُونَ خدایا دلِ مِنَت کَشِ مَ

که «عزیر» دِ تُرت کِردَ پریشون و فقیر


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو
لُرِسّو

سی بئیتر دئین ری عکس ها حاری کِلِک بَکید


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دو بیتی لری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دو بیتی لری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دوبیتی لری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

اشعار لُری

ترجیع بند لُری (3)

(عزیز نادری)

پشیمو نیسِم

مَردِمو دونیت دو یارِ جونی                چی بی نِصیوِم، بی هُمزِونی

پس کیچَه گردی ، شو بیار مَنِ              دیوونَه گَری ، بی آشیونی

هراسو بییِ ، کوه و کوه گَشتِ               خینآوَه حَردِ دل پریشونی

سرگردو مَنِ، آواره بییِ               چی مُرغی ناشی بی لیز وُ لونی

وائی هَمَه تا وختی بَمونِم               دِ شورِ عشقش وی سَرگِرونی

پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم

هر چن شُوِ تاریکَ روزِم

دِ وَختی اُفتام دِ تورِ عشقِش             گُر گِرِتِمَ دِ شورِ عشقش

تازَه پا نیامَ دِ سی وُ سه سال             دِ پا اُفتامَ دِ زورِ عشقش

سیاتی دِلِم وا  هزار اَفتُو           روشِ نِموش ، مَر نورِ عشقش

قِلاپیک نیسِم بُوَن دَسکَشِم         نونَن که بیمَ زِلکورِ عشقش

اگر دِ تُرِش بِفتَ دِ مِلِم                طناف وُ بُوِم منصورِ عشقش

پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم

هر چن شُوِ تاریکَ روزِم


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دوبیتی های لری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دو بیتی لری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دوبیتی لُری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

پشیمو نیسِم

 

ترجیع بند لُری(2)

(عزیز نادری)

پشیمو نیسِم

گُم کِردَه رَئی بی جلودارِم              بی هُمسَفَری د ِ جو بیزارِم

اَر وا چَشِ دل سیلِم بَکی      می ئنی چی عکسی نقشِ دیوارِم

وا یاد تونَ ژِمِ ژیل میکَم              وَر نَه وِ خدا دییَ جونی نارِم

بارِ جورِ ئی دُنیا کمی بی                تو هم نیائی باری وِ بارِم

وا یَه که دونِم هرگز وِ گوشِت         رَه نِمی جورَه داد وُ هوارِم

پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم

هر چن چی شُوِ تاریکَ روزِم

اَر رسمِ عاشق بی یِه چنینَ       اَکِ ری عشقِ کافِر نِئینَ

روزی که ئی تَش اُفتا دِ جونِم          گُتِم دیَه دنیا باغِ بَرینَ

گُتِم یَه مونَ باری دِ شونِم    چونِسِم که خوش باری سَنگینَ

دلِ آیِم چی بچه ی نایونَ          اَزگِل و چَشِش سیوی رَنگینَ

دُرِس حَکاتِ عشق او وامِ                  عینَهو میلِ مارَ وا پینَ

پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم

هر چن چی شُوِ تاریکَ روزِم


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

عزیز نادری

 

ترجیع بند لُری (بخش اول)

(شاعر:عزیز نادری)
پشیمو نیسِم


آواره کوه وُ بیاوو بیمَ           داد وُ هوارِم دِ بی کَسیمَ
مونِسِ شُو وُ روزِ مِه غَمَ        دِ حونَه شادی پامِ بُریمَ
مِری بَردیا یافتَنِ مِه کُل    وا سَرِ شونی زخمی کَشیمَ
دِ باغِ پُر گُلِ دُروُ ئی یارُ         جُز گُلِ حَسرت گُلی نَچیمَ
چون بارِ جورِ ئی کار وُ بارِ   مِه خُم وا جون وُ وا دل خَرّیمَ
پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم
هر چن چی شُوِ تاریکَ روزِم
جونِم دِ دَسِت اُوما وِ لُوِم      کَس نارِم تا سیش دردِ دل بُوِم
وِ تی خُوم گُتِم رازِ ئی دلِ           قایِم بَکِم وُ سی کسی نُوِم
وا دَسیا تو تَش اُفتا دِ جونِم            جُز دَسِت نارَ درمونی تُوِم
چش شُوِ تارَ رنگِ روزِ مِه         دِیَ چی سیت بُوِم دِ رنگِ شُوِم
اَر سیلِم نَکی واکِلِ چَشی              تا روزی که دِ ئی دُنیا رُوِم
پشیمو نیسِم بِیل تا بسوزِم
هر چن چی شُوِ تاریکَ روزِم

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

شعر لُرسّو با صدای استاد حمید ایزد پناه را از اینجا دانلود کنید


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 26- حميد ايزدپناه
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو
لُرِسّو


شب شکن

 

كاش از پنجره خاطره ها مي ديدي

گذر عمر و جهان گذرا مي ديدي

چه كنم !سیل سرشكم ره ديدار ببست

كاش اين سیل پر از چون و چرا مي ديدي

کاش در آینه چشم نگه گم نشدی

تا سراپای دلم پر ز وفا می دیدی

تا تو رفتي دل من سايه به دنبال تو شد

كاش اين سايه ی از خويش جدا مي ديدي

دل به پاي تو و چشمم به رهت مانده بيا

كاش بيداري شب سوز مرا مي ديدي

گر چه بيداد شب بوم بلا ديدي كاش

شب شكن مرغ سحر خوان هما مي ديدي

كاش در پرده مهتابی پر نقش و خيال

نغمه خوانان شب شور و نوا مي ديدي

عطر ياد تو بر اين كلبه بقا مي بخشد

كاش اين بزم غريبانه ما مي ديدي

عشق كو گوهر نام وطنم بر دل كند

كاش بر خاك درش نام (صفا) مي ديدي


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 26- حميد ايزدپناه
لُرِسّو
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

«سایه دل»

  شعر قدیمی(سروده سال ۱۳۴۰) اما همیشه تازه  و ماندگار سایه دل با صدای دلنشین شاعر استاد حمید ایزدپناه را از اینجا بشنوید

برای بزرگنمایی تصاویر روی آنها کلیک کنید

دل اَر دل فقیر مِنه و چَش چَش تُونه

دونِم زتیرِ سِیل تو، جُو بیر نِمی کِنه

چَش اَر چَش خمار تُنه و دل دل مِنه

هر جا چَشِت روه دل مِه وا چَشِ تُونه

چَش مَس،خمار چَشِ تو نِیل دل مِه مَس بَکَه

دیوونه اَر که مَس بَکَه پروا نِمی کِنه

دوس دوسَه، دُشمه دُشمِنه ،اما تو کومشونی
خَنَه ات اَر ز دوسیه ، سِیل سِیل دُشمِنه

خوآوم تونی خیال تونی عشق مِه تونی

دنیا خُوه اَر تو بوئی اما بی تو نه

چی آهو رَم نَکو، که نَکَه رَم دِ مِه دلم

سایه که ها دِ پشت سرت، وُ دل مِنه

گیرم «صفا» که چُول تونِه تِه خدا بَکَه

اَر مِه تونه دیمَه که خدا هم والا تونه

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 26- حميد ايزدپناه
برچسب‌ها: ایزدپناه
لُرِسّو

وی وِ حالِ ئی دلِ حسرت نِصیوِم

دِ مینِ شهرِ خوم بی تو غریوِم

****

غصه هم بی مونِسِم غم بی وِ یارِم

رنگِ پاییزی گِرِت بی تو بِهارِم

****

دوسِکَم تَش دِم نیا وا زردَ خَنه

دُشمِنونِم کُشتِنِم وا تیرِ طعنَه

****

دوسِ دیرینِم بیا مُردِم دِ داغِت

نُونِم هیسی کُجا بیام وِ سراغِت

****

رَتی و دِیَ نِمیای رو وِ سِلامَت

دل خوشِم که بِینِمِت روزِ قیامَت

****

سُرمه چَشِم خاکِ زیرِ پاتَ ای دوس

سیکِ قلبِم تا قیامت جاتَ ای دوس

****

سیلِ پُر نازِت دلِ بُرده وِ تاراج

دِ تُرِت دُنیانِ کُل باختِم چی لیلاج

****

ای غمی ژُژ نَزِنی پایار نَمونی

تیرِ غِیوی بَکُشَت دُ نوجِوُونی


ژُژ (زُج)نَزِنی = رشد نکنی ، بزرگ نشی

تُرِ = دنبال ، رد 

سیکِ  = کُنج ، گوشه


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 30 - مشاهیر و معاریف لرستان
لُرِسّو


شعرلری سایه عمر با صدای زیبای استاد حمید ایزدپناه را از اینجا بشنوید

سایه عمر

شاعر : حمید ایزدپناه


بیا گُلِم که دِ دامونِ روزگاربَمونی

تو سی مه عطر امیدی

تو سی مه گرمی جونی

تو سی مه شوری و مهری

 تو سی مه عشقی و شعری

تو سی مه سایه عمری

همیشَه وِرد زِوونی

چی آهو هه وه طرازی

چی شُعله سرکَش و نازی

وِ شرم وختی میشینی، چی بیدِ مجنونی

مه پر هوس تر دِ ئی آسمونِ عشقِ تو نِئیمَه

گِری چی اُر باهاری، گِری هَنی زِمِسّونی

بیا که بزم دِلِم بی چراغ عشق تو کورَه

نسیم با که بیایی غُوار غَم بَنِشونی

خدا وِ تو هَمَ چی ده ، وِ مه هناسه سردی

«صفا» هوای تو داره اگر چه بار گرونَ


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 26- حميد ايزدپناه
برچسب‌ها: ایزدپناه
لُرِسّو

غزل بروجردی

مَ دیَه خَستَه اَ ئی دورِ زِمونِم شی کُنِم؟

خیلی حَرفا دارِم  و بَسته یه دونِم شی کُنِم؟

تو مویی تا مَنِ مِوُنی چِشاتِ بَلی وِ هم

منی که دیَنِ تو بستَه وِ جونِم شی کُنِم؟

مَ مُگُفتِم که تو وُر مَری اَ ئی بارِ غَمام

ولی عشقِ تو شیَه بارِ گِرونِم شی کُنِم؟

مینِ هر جمعی مِنی شِم مِثِ بُلبُل  مِمونِم

ولی هر جا که تو بای لال مِشه زونِم شی کُنِم؟

اَیَر ئی دوری تو ُطیل بَکَشَ تا اوسِ که

اجل اَ را بَرَسَ نییَ اَمونِم شی کُنِم؟

مرغِ تازَه پَرِ عشقِ تونِم ئی گُل ، وِ خُدا

تونی پُر تا پُر پَهنا آسِمونِم شی کُنِم؟

اَ سرِ قبرِ «عزیز» وختی که پا بَلی بَری

مَ بَخام هِنات کُنِم اما نتونِم شی کُنِم؟


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

 

هوزِ عاشق

(جماعت عاشق)

کسی دِل خوش وِ ئی دُنیا نِمی کِرد

(کسی دلخوش به این دنیا نمی کرد)

اگر وا هوزِ عاشق تا نِمی کِرد

(اگر با عاشق جماعت تا نمی کرد)

اگر دیری نِوی عشقی نِمی مَن

(اگر دوری نبود عشقی نمی ماند)

کَسی نِه عاشقی رسوا نِمی کِرد

(کسی را عاشقی رسوا نمی کرد)

اگر شیرین وِ خسرو دل نِمی وَست

(اگر شیرین به خسرو دل نمی بست)

چِنو فرهادِنِ شیدا نِمی کِرد

(فرهاد را آنچنان شیدا نمی کرد)

اگر مجنون مِوِی هُمراز لیلی

(اگر مجنون می شد همراز لیلی )

خوشِه آوارَه هر صحرا نِمی کِرد

(خودش را آواره صحرا نمی کرد)

اگر چوپونی وا نِی عاشقونَش

(اگر چوپانی با نی عاشقانه اش)

تیلَه رَه عِشقِ نِه پیا نِمی کِرد؟

(آیا باریکه راه عشق را پیدا نمی کرد؟)

کسی وِ تار وُ پو دِل دُمِ سختی

(کسی با تار و پود دلش دام سختی را)

سرِ رَه نازنینی وا نِمی کِرد؟

(سر راه نازنینی باز نمی کرد؟)

مِوی ظُلماتی ئی دُنیا سراسر

(سراسر این دنیا ظلماتی می شد )

اگر عاشق تَشی وِ پا نِمی کِرد

(اگر عاشق آتشی بپا نمی کرد)

گِمو میکِم که ئی چترِ کیاو هَم

(بگمانم که این آسمان آبی هم)

دِ داغِ عشق یه گر سا نِمی کِرد

(از داغ عشق یک لحظه بارانش بند نمی آمد)

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

سی چی باور نِمیکی

شاعر :حشمت اله خالقی


عشق تو کِردَه اسیرِم، سی چی باوَر نِمیکی

دِ غمت دارم می میرِم، سی چی باور نِمیکی

یه دَفَه خُوتِه نِشو مَی بعدِشَم قایِم مویی

هِه چِنی کِردی یَه پیرِم، سی چی باور نِمیکی

دلِ زخمِم کی تُونَه بارِ غمِتِه بَکشَه

ناتَوونی زِمی گیرم، سی چی باور نِمیکی

وقتی کِه دلم نسیمِ گیس تونِه شونَه میکه

زِنه ئی میرَه دِ ویرم ، سی چی باور نِمیکی

اسمِتِه دِلِم نوشتَه بیخودی خطِش نَزَه

دِ هَمَه غیرِ تو دیرِم، سی چی باور نِمیکی


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

مناظره لُری پیر ولی با اِسبی کو (۱)

برگرفته از کتاب منظومه لُری پیر لُرستان

کاری از حوزه هنری استان لرستان، مرکز تهیه کتاب در تهران - خیابان سمیه - بعد از بهار -پلاک ۶۲ - طبقه ۶ - واحد ۱- انتشارات آل احمد(ع)

نویسنده : سید حمید جهانبخت

       هدف از تدوین اثر حاضر مانوس کردن بومیان با فرهنگ ، هویت و زبان لُری است تا در برابر هجمه ای که به بهانه جهانی شدن روزافزون گردیده ، بهتر مقاومت کنند و از ارزش ها مراقبت نمایند و بدینوسیله امکان اگاهی را از خود و دیگران نگیرند ...

سید حمید جهان بخت

پیر ولی:

عمر تو طولانیه ، ای پیر هشیار

دِ قومونت بَفَرما و چرخ دوّار

اسبی کو:

برارونم کَوَر و گَری و تافَن

چنو دیر گِرتِنَه ، هی مری قافن

قومون مِه قالی کو ، الون و البرز

همه لادِرار مِه ، هر چن که بی گرز

مخمل کو دو روز سوزَه ، باقیش سیاپوش

نکرده هنی هنی ، داغِش فراموش

دوپَهلی ، چی ایما داشت ، ئی هشتاپَهلی

ایقه زَن دِ مین گُردَش ، بی هشتاپَهلی

یتیمی گر اَرجِنَن کِردَه چنی خوار

بی کسی بی کَسِنه لِرنیَه شوگارموضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

  حکایت منظوم لُری نسران و گُل

(قسمت ششم)

شاعر :عزیز نادری


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

تصنیف فکاهی لُری

       سروده فکاهی لُری زیر اثر زنده یاد شادروان مهدی کاظمی طولابی است که به نقل از  کتاب خرم آباد شناسی استاد سید فرید قاسمی آورده شده است . این شعر  درباره دختری است که از پسری شیاد گول خورده و مادرش او را از عشق بی ثبات و افسار گسیخته منع می کند و به نصیحتش می پردازد:

هی گُتِم دختر نرو وِ ئی رَه      خَنزارِیت اُفتا هینکَت کِلِی زه

رنگِ چِی گِنِل لَویا باردَاِرت         اَسِریا چَشِت لَشِ بِیعارِت

فِیت فَتِ بَچُو هر شُو سِیم نِما   دس آخِر دِی شهر کِردِیمُ و رِسوا

هر شُو جمعه رَتِی وِ آقا         دُوچِه و ِبُلوَار دُوچه وِ شُهوا


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

حکایت منظوم لُری نسران و گُل

 (قسمت پنجم) 

دَم دَمِ صو حمومچی تا هِنا کرد

نسرانِ دِ دامون خآو جِگا کرد

انِاشتایی حَردِن وُ رَتِن وِ در

هر دوتاشو وِ شونِ بادِ سحر


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

شرح‏ ‏ غزل ملمع(لهجه لُری) حافظ

پرویز مهاجر شجاعی

در دیوان حافظ ،غزل ملمعی وجود دارد که شامل لهجه‏ی لری‏ ست

    که همچومُت بِبِوتِن دِل وایِ رَه‏ غریق العشق فی بحر الودادِ

       هم‏چومت: مانند من تو را؛ ببوتن که در حقیقت به موتن: به بورن یا ببورن؛ دل هم‏ که همان دل، ولی واژه‏ی وای‏ره را سودی معنی کرده به «یکبارگی».

        نمی‏دانم مترجم زبان لری سودی چه شخصی بوده و یکبارگی را از کجا آورده است‏ که این‏گونه معنی کردن بر روی معنی مصراع دوم هم تأثیر می‏گذارد و جالب این است‏ که سایر عزیزان هم بدون استثناء تا آن‏جا که من دیده‏ام به سودی تأسّی کرده‏اند و امّا معنی واژه‏های وای‏ره:      


موضوعات مرتبط: 1- لغات و اصطلاحات لری، 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

شعرها و ترانه های لری ممسنی

(بخش چهارم وآخر)

 

ای خُدا تُو وَم بِده سه چیز حلالی

(ای خدا تو بهم بده سه چیز حلالی )

رعیتی؛ عمارتی؛ یِه تیِه کالی

(رعیتی، عمارتی و محبوب چشم قشنگی)

اشنُفتُم تو ناخَشی شالا خَشِت بُو

(شنیده‌ام که ناخوشی انشاءالله خوب بشی)

هر دُو دَسُم مُتَکا زیر سرِت بُو

(هر دو دستم بالش زیر سرت شه)


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 27-لرهای بختیاری
ادامه مطلب
لُرِسّو

مقام ، اشعار ، نت ،متن ترانه و داستان قدم خیر

این ترانه ، هم روح حماسی و هم مضمونی عاشقانه دارد . حماسی است به این دلیل که از سلحشوری و رشادت های زنی شجاع در لرستان سخن می گوید . عاشقانه است بدان جهت که از طنازی ، زلف و قد و بالای او حکایت می کند . بسیاری در فراق عشق و در آرزوی داشتن چنین زنی رشید و دلیر چون قدم خیر ، این ترانه را می خوانند . شادروان ساکی در مورد قدم خیر چنین می گوید:

 • « قدم خیر زنی از طایفه قلاوند گرمسیر و پرورش یافته در کوهستان های خشک جنوب لرستان و نمونه ای از یک نسل شجاع و در عین حال زیباست که در دوران آشفتگی های لرستان مدت دراز با قوای دولتی در نبرد بود و بعدا نیز خصیصه قهرمان دوستی و حماسه های پهلوانی الوار نام او را ابدی ساخت. شاعر در این ابیات خاطرات گذشته دو دختر شجاع علی مردان خان والی را در جنگ های با افاغنه زنده می کند .... قدم خیر نماینده یک ایل سرکش و طاغی است که به خاطر رعایت سنت های دیرین ، تحسین همه را بدرقه راه پر خطر خود کرده است . آنان که این شیرزن را دیده اند ، وی را لایق توصیف فراوان دانسته و معتقدند کمتر زیباروئی تا این حد دیده اند. وقتی که گوینده لر شجاعت های قدم خیر را با آن همه برازندگی و زیبائی و دلاوری می ستاید ، شنونده به یاد حماسه گردآفرید شاهنامه حکیم طوسی می افتد».

جغرافیای تاریخی ایران ، علی محمد ساکی ، ۱۳۴۳ ص ۵۲-۵۳

تجزیه و تحلیل

 • ریتم آهنگ قدم خیر را می توان در میزان بندی های ریتم های ساده تعریف کرد . همان طور که از نت نویسی این آهنگ مشاهده می شود ، جملات این آهنگ و آکسان های ملودی آن از چپ به راست در توالی میزان های « ۴/ ۴ ،۴/۳ ،۴/۴ ، ۴/۲ ، ۴/۴ ، ۴/۳۳ ،۴/۴» قرار گرفته اند. البته در موقع اجرا ااگر نوازنده برای هر ضرب یک پا بزند ، نیازی نیست میزان های فوق را حساب کند . زیرا که در این شکل جملات ، ملودی ها و آکسون هادر جای خود قرار خواهند گرفت .
 • فاصله مهم در این ملودی ، سوم ، چهارم و به ندرت پنجم درست می باشد . فاصله سوم آن بزرگ و قابل قیاس با دستگاه ماهور Re است.
 • جملات A۱ – B۱ – B۲ – A۲- B۳-B۴ ساختار این آهنگ را تشکیل می دهند ، به طوری که ملاحظه می شود کل آهنگ از دو جمله B و A ساخته شده که تکرار آن ها برای پایان دادن شعر انجام گرفته است .
 • آهنگ قدم خیر در بین یک فاصله چهارم درست و اشاره به فاصله پنجم درست اجرا می شود.

 • هجاهای تکمیل کننده شعر و موسیقی در این ترانه « اری ، باوانم ، نازارم و شیرینم » می باشد ، که خواننده می تواند بنا بر احساس خود ، از آن ها استفاده کند.

 

 

داستان زندگی قدم خیر

اربوئی و او ارمنی هه هام د قولت مردمه سی چتراکه مین تولت

(اگر تو ارمنی هم شوی من بر سر قول و قرار خود هستم . من برای موهای ریخته بر پیشانیت جان می دهم)

نوونم تو قدمی یا گو طلائی و خمار سیلم نکو تش دم نیائی

(نمی دانم تو قدم خیری یا گوی طلا هستی. با خماری نگاهم نکن که اتش در دلم افکنده ای)

کولای سیت بونم دو بلگ پینه چیشات د نازکی افتو نینه

(سایبانی از برگهای پونه برات درست کنم. تا چشمان نازکت را افتاب اذیت نکند)

قدم خیر قدم زنه د مین میشو کلک و پشم بر میکنه و قوم و خیشو

(قدم خیر در بین میش ها قدم میزند. پشم و کرک بین قوم و فامیل تقسیم میکند)

نه دسم وت می رسه نه چو گلاکم چی انارکه گل دار مه سیت هلاکم

(نه دستم بهت می رسد و نه چوب دستی ام . مانند انار روی درخت من هلاک تو هستم )

قدم خیر دو هار میا میلش و جنگه آلمانی دو پیچ سوهش پر د شنگه

(قدم خیر از پایین امده و میل به جنگ دارد. در پیچ گلبند سر ندش پر از فشنگ های آلمانی است)

قدم خیر کش مخمل چتر حنایی مرمه سی سوه کت تش دم نیائی

(قدم خیر کفش مخملی که چتر موهایت را حنا گرفته ای. من برای سربند زیبایت آتش گرفتم و مردم)

قدم خیر قدم زنه دمین گلالو سر زینش برف گرت سوه اش د بارو

(قدم خیر در میان رودخانه قدم میزند. سرزینش را برف و جلوس سربندش را باران فراوان گرفته است)

قدم خیر قسم حرده افتوه نینه د مردنکه بوه خون چل گیس برینه

(قدم خیر قسم خورده افتاب را نبیند و در مرگ بابا خان چهل گیس ببرد)

چل گیس بریدن: در ایام قدیم زنان عشایر رسم داشتند که در مرگ عزیزان خود گیسوانشان را می بریدند . مراسم گیس بریدن در لرستان بهپل برومعروف است و زنان مصیبت دیده گیس بریده راپل بروسه(گیس بریده ) هم می گویند .درمقام دشنام و نفرین نیز این لقب را به زنان می دهند

قدم خيرمقامی حماسی از موسيقی لری است که چهار ضربی و از جمله حماسی های قبيله ای است. زيرا قهرمان اصلی آن شير زنی بنام قدم خير از طايقهقلاوندياقلاون(Qelawan) است . نوازندگان بومی بالاگریوه که آهنگ و شعر قدم خیر را در توصیف دلاوری های او سروده اند ، نام این مقام موسیقی لری را نیز بنام او قدم خیر نهاده اند. اصولا آهنگ های مقامی که بوسیله هنرمندان و نوازندگان بومی منطقه میان کوه و بالاگریوه ساخته شده اند ،مانند اشعار هجایی یک نواخت نیستند، بلکه دارای ضربی آرام و کشش های کوتاه و بلند آوایی و موسیقیایی با بار احساسی قوی هستند که بعلت جاذبه های متغییرش ، شنونده را تحت تاثیر قرار می دهند بی آنکه نیازی به توجیه و توصیف باشند. این حالت از ویژگی های موسیقی میان کوه است زیرا مقام های حماسی دیگر نقاط لرستان دارای طنینی خشمگین و تند است (دایه دایه و مرشد خان). لذا آهنگ و ترانه قدم خیر هم دارای جاذبه های حسی موسیقیایی است و هم موضوعی و توصیفی ترانه ای. از این جهت گاهاز قدم خیر در موسیقی لرستان بعنوان اسطوره ای از ایل و تبار لر نام برده اند.

طايفه قلاوند یا قلاون که قدم خیر نیز از این طایفه است ، يکی از طوايف مهمديرکونددر جنوب خاوری لرستان در بخش الوار گرمسيری و بالاگريوه اند.حدود يک سده قبل ، يکی از غيور مردان قلاوند بنام «بزرگ» صاحب فرزندی بنام «قني» (Qani) شد که پس از بزرگ شدن و رشد کردن مبدل به مردی بسيار لايق و شجاع گردید و با صفاتی چون پردلی و بخشش بويژه مهمان نوازی زبانزد طايفه های ديگر شده و در ميان ايل و تبار خود نیز مردی سرشناس و برجسته گردید.

شادروان قنی (قندی) قلاوند،فرزند «بزرگ» که خانواده سرشناس «بزرگی ها» در لرستان و مناطق الوار گرمسيری منسوب به او هستند ، دارای چندين فرزند پسر و دختر گردید. از پسران ،بابا خانوعباس خانو از دختران «قدم خير» و«گوطلا» بيش از همه به دليل شجاعت و جنگاوری و دلاوری مشهور بودند.

قدم خير، دختری زيبا و رشيد و دلاور و در جنگ های قبيله ای پشتيبان بی بديل برادران و طايفه خويش بود. چنانچه اگر گاهی برادران يا افراد قبيله اش در جنگی به محاصره در می آمدند ، اين قدم خير بود که به شهادت دوست و غريبه ، بدون ترس از آتش تفنگ و گلوله دشمن به سنگرنشينان قبيله خود نان و آب و فشنگ و سلاح می رسانيد. گاهی رفتار شجاعانه اين شير زن قلاوندی سبب می گرديد تا همه وظايف و ويژگی های زن بودن را فراموش کند .

در ابتدای دوره پهلوی زمانی که تازه نيروهای نظامی و ارتش به لرستان و منطقه الوار گرمسيری آمده بودند، ميان سربازان و برادران قدم خير مبارزه و جنگ در گرفت . قلاوندی ها مانع ورود نظاميان به منطقه خود شدند و قدم خير با برادران خود در اين جنگ همراه و هم رزم بود. يکبار نيز که برادرانش در محاصره نظاميان پهلوی بدون آب و فشنگ قرار گرفته بودند، اين قدم خير بود که سوار بر اسب و بدن هيچ ترسی مشک آب و قطار فشنگ را به سنگر برادران خود رسانده وآنان را نجات داد. سرانجام نيروهای دولتی بدليل کثرت عده و عده برنده جنگ شدند و بعد از چندی عباس خان کشته شد .

قدم خير با پسر عموی پدرش ازدواج کرد و حاصل اين ازدواج پسری بود بنام «محمد خان» که ظاهرا هنوز در قيد حيات است. داستان جنگ قدم خير و طايفه اش با نيروهای دولتی حدود سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ خورشيدی( حدود ۷۵ سال پيش) اتفاق افتاده است . پس از درگذشت باباخان و عباس خان ، قدم خير نيز در غم و اندوه برادرانش بيمار و نهايتا دارفانی را وداع گفت ، اما شرح دلاوری های اين شير زن قلاوندی در قالب موسيقی بسيار زيبای حماسی لری نه تنها بر اذهان تک تک مردم لرستان و مناطق همجوار بلکه در جای جای فرهنگ غنی لرستان و ايران باقی مانده و خواهد ماند.

متن ترانه لری «قدم خير»:

قدم خير زنه د مينه ميشو

پشم ها بهر کنه و قم و خيشو

قدم خير دو هار ميا ميلش و جنگه

هفت تيری در پيچ سووش پر د شنگه

قدم خير دو هار ميا ميلش و قيه

تفنگچی در ميدونش خوشی نه ييه

کولائی سيت بونم د شاخ پينه

چشياکت و نازکی افتو نه وينه

قدم خير يا جون خوت يا جون بووت

واکنی هفت تيرته و پيچ سووت

قدم خير قدم ميزنه در بين گله ميشان

شير وپشم تقسيم می کنه به قوم و خويشان

قدم خير از اون پايين مياد ميلش به جنگه

هفت تيری در پيچ سربندش پر از فشنگه

قدم خير از اون پايين مياد ميلش به جنگه

تفنگچی تو ميدونش روی خوش نبينه

سايبانی برات ببندم از شاخه های پونه

تا چشمات از نازکی آفتاب نبينه

قدم خير به جون خودت و به جون بابات

باز کن هفت تيرت رو از پيچ سر بندات

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 18- تاریخ لرستان، 19- موسیقی لرستان، 29- نت کمانچه و ترانه های لری
لُرِسّو

حکایت منظوم لری نسران و گُل

بخش چهارم 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

 فهلويات چیست و فهلویات لری کدامند؟

بخش دوم

فهلویات لری

نویسنده : ادیب طوسی

نشریّهء دانشکده ادبّیات تبریز-دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » شماره ۴۴

شمارهء اول سال دهم‏ تبریز-بهار سال ۱۳۳۷

          قدیمی ترین فهلویات که از زبان لری برای ما باقی مانده  منسوب به بابا طاهر عریان است ولی آنچه قابل تردید نیست اینکه اولا تمام این فهلویات از بابا طاهر نیست و ثانیا بمروز زمان و بعلت جهل نساخ عموما صورت اصلی خود را از دست داده اند و آنچه امروزه فهلویات لری می نامیم از حیث زبان بپارسی دری نزدیکتر است تا بزبان لری معذلک با توجه بمشخصات زبان لری ممکن است قسمتی از این فهلویات را که صورت کهنه تری از آنها در دست است تا حدی اصلاح نمود و باین منظور در این مقاله بذکر و اصلاح فهلویات لری از مآخذ زیر می پردازم :    


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

فهلويات چیست و فهلویات لری کدامند؟

نوشته :احمد تفضلي 

 فهلویات

 • فهلويات (مفرد آن: فهلويه، معرّب صورت فارسي پهلوي به معناي اوليه آن يعني «پارتي»)، نامي كه به ويژه بر دو بيتي‏ها و توسّعاً بر اشعاري اطلاق شده كه به طور كلي به گويشهاي كهن نواحي پهله/فهله سروده شده‏اند. به روايت ابن مقفّع (در الفهرست، چاپ تجدد، ص 15؛ The Fihrist, tr. Dodge, Vol. I, p. 24)، فهله پنج ناحيه اصفهان، ري، همدان، ماه نهاوند و آذربايجان، يعني سرزمين ماد را دربرمي‌گرفت (قس خوارزمي، ص 117، كه اين كلمه را به صورت بَهلَه ضبط كرده است). ابن خرداذبه (ص 57) پهله يا فهله را شامل ري، اصفهان، همدان، دينور، نهاوند، مهرجان‌كَذَك، ماسَبَذان و قزوين دانسته است. كاربردفهله (فارسي ميانه: pahlav) براي سرزمين ماد به اواخر دوران اشكاني مي‏رسد (cf. Henning, p. 95). نمونه‏هايي از فهلويات كه در متون فارسي آمده بيشتر به مناطق ياد شده منسوب است.

موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

باغ پائیز

شاعر: ایرج رحمانپور


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 25- ایرج رحمانپور
ادامه مطلب
لُرِسّو
 

 

گلایه امام حسین (ع) به اهل کوفه

شاعر: داراب رئیسی بختیاری

هَیجار(فریاد)

 

 • به اهل کوفه او فِشاند هَیجار                           که نی بینم به دشت کربلا یار
 • که اَی مردم  نوشتین و اُوَیدُم                          به دشت غم بُهون و مالِ زَیدُم
 • اُوَی هیجده هزار از نامه هاتون                        کُجِه رَه عهد و پیمون وفاتون
 • پیابُو هین اَیَر نیدین مسلمون                           پیا اینِه سرِ پیمون خُس جون
 • مَیَر رَهدِ ز ویر عهد وفاتون                              حَرُم اَبو به ایسا شیرداتون
 • نوشتین زیر بار زور تا کی                              به حکم کافر دل کور تا کی
 • نوشتین مردم کوفه به میدون                     به خُکمِت ایدِهِن مال و کُر و جون
 • گُدین دینِ مسلمونی نَمَندِه                              کُرِ شیطون به کوفه سایه وَندِه
 • نوشتین وا هزارون عهد و پیمون                      زتو وَیدِن ، زِایما دادن جون
 • گُدین ایخوا بُوُره رشِتِن دین                             یزید ایخوا نَبوُهِه دین و آئین
 • نوشتین بُم یزید چی گرگ هاره                      به زون مار و سیلا ای دِراره
 • به فتنه بَو با واسُ هر چه داره                                بَرِه بالِ اَوُ تِشنه اِیارِه
 • نوِشیتِن بُم به جنگ دِشمنِ و دین                همه و اسب و زین دگرز و کُردین
 • سه وارگَه ره ایاهیم و اُنهاتون                    اِنیم مِن هر دوتیمون جایِ پاتون
 • نوشتین بُم یزید ایمون نداره                           به بزمِس منکرات بی شماره
 • به دَو رونس مسلمون خوار و زاره                   خُوِیّ و گَوگَری بی اعتباره
 • نوشتین وُر سر تخت سلیمون                       نشسته دیو لیش و ایدِه فرمون
 • نوشتین باغ دین پر خار آبید                            نگهبونس هَفین و مار آبید
 • نوشتین وارثِ کَوگِ بهاری                            یَهَو آبید کَلایِ مُرده خواری
 • نوشتین و نوشتین و نوشتین                        نهال ننگ و بَدعهدی نِه کِشتین
 • کُر مرجانه تا اُوَی به کوفه                           لوای حکم ناحق زَی به کوفه
 • هَمَی تُون عهد و پیمون اِشکِنادین                    فُرودین دین و نرخ بد نُهادین
 • به تیگِ کوفه تا روز قیامت                         نُهادین داغ ننگ و داغ نفرت
 • بریدین دل به نادونی زَافتَو                           جَم آبیدین به دَورِ کِرمِ شَوتَو
 • فروردین دین و ایمون خَتونَ                         فروردین جوهر جون خُتونَ

موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 13- نوحه و عزاداری لری، 27-لرهای بختیاری
ادامه مطلب
لُرِسّو

حکایت منظوم لری نسران و گُل (۱)

شاعر : عزیز نادری

     حکایت نسران و گل از جمله منحصر بفرد ترین داستان ها و افسانه های زیبا و منظوم لری است که جناب آقای عزیز نادری همانگونه که خود نیز در پایان منظومه ۳۰۷ بیتی اشان در کتاب «تش دل » یادآور شده اند برای هموطنان لر زبانشان شبها بیدارنشسته و نوشته اند تا بلکه در ادبیات این  سرزمین به یادگار بماند و الحق و الانصاف که خواهد ماند.

عزیز زو بسته نشسه بیار      نوشتش تا بمونه یادگار

    حکایت پندآموز دربدری هفت ساله پسران زیبای  پادشاهی که در خلاء از دست دادن مادرشان با توطئه و  دسیسه نامادری جوانشان پادشاه را وادار به خلع ولیعهدی و اخراج و آواره نمودن فرزندان خود می کند .طمع نسران به کسب مقام و گرفتار شدنش بدست دیو و بالاخره داستان گرفتاری و جدائی دوبرادر در مواجهه با حوادث تلخ و شیرین و مردم خوب و بد  روزگار خمیرمایه عبرت آمیز حکایت منظوم لری پیش روست .جدائی انداختن هدفمند بین پدر و فرزندان ، خلع ولیعهدی ، طمع پست و مال دنیا، صبر و توکل به ایزد منان و بالاخره رسیدن حق به حق دار در جای جای اشعار منظومه آقای نادری از زبان نامادری ، دیو ، دروازه دار قلعه ، باغبان و حمام دار ناجی نسران خواندنی و بیاد ماندنی است.    


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 15- امثال و حکم لری
ادامه مطلب
لُرِسّو

مُخوامِت

(نغمه های ملایری)

شاعر :فریدون محمودی

فرستنده انیس جعفرزاده

بل تا بت بوم که مه قد یه دنیامُخوامت
bal ta bet bevem ke me ghade ye donya  mokhamet
بَد دار و دِشمن و اُ همه حرفا مُخوامت
bade dar o deshmon o- o hama harfa mokhamet
بَد اُ حرفای سرد و  همه راسا پسا
bade o hrafaye sardo rasa pasa
با دل دو روآی امروز و فردا مخوامت
ba dele  doroyaye emrozo farda mokhamet
مِه هنی عین اوَختا تونه سیلت مُکُنم
me hani eyne o vakhta tone seylet  mokonem
قد هر چی تو بوی به جون مولا مُخوامت
ghade har chi to bevi be june meula mokhamet
بری دیدن تو چش متلونم شو و روز
bereye didane to chesh metelonem sheu o roz
بیشتر اَ بیشه و باغ و در و صرا مُخوامت
bishtar  a bishe o bagh o dare sara mokhamet
ای دلم خنک میشه وختی که اسمت میگم
ei delem khonek misha vakhti ke esmete migem
نه فقط خیال کنی ا مشو و فردا مخوامت
na faghat khial koni emsheu o farda mokhamet
هر چی گفتی همه قست,آخه تو بچه بیدی
har chi gofti hamah gheset akheh to bachah bidi
 هنیم بچه ای و عین اوختا مُخوامت
haniyam bacheyi o eine o vakhta mokhamet
روی ای قاب دلم نقش چشات مکشم
roye ei ghabedelem naghshe cheshate mekashem
تیر ور بلات میشم,با همه حرفا مُخوامت
tire vare belat mishem,ba hama harfa mokhamet


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

شاعر : عزیز نادری

مِه  که مال تُونِم ، نونِم تو هَم مال ِ مِنی یا نه ؟

من که مال توام نمی دونم تو هم مال منی یا نه؟


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
ادامه مطلب
لُرِسّو


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دوبیتی های لری عزیز نادری 

ری تصویر کِلِک بَکید


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

 

شعر طنز خر مش غلام با صدای

  

 شاعر احمد حجتی

را از اینجا دانلود کنید

یِه رو خرِ مَش غلام رَم کِرد

(یک روز خر مش غلام رم کرد)

پالونِ اناخدَه بارِ کم کِرد

(پالون انداخته و بارُ کم کرد)

اوسار اَ گردنش سَوا کرد

(افسار از گردنش جدا کرد)

بَن اَ سر و دسِ و پاش وا کرد

(بند از سر و دست و پاش وا کرد)

میخ طولَنِ کَن وَ شد فراری

(میخ طویله را کند و شد فراری)

بی یوغ و مهار و بار گاری

(بی یوغ و مهار و بار و گاری)

جُفدَه مِزد و سِری مِجُمُن

(جفتک می زد و سری می جُنبُند)

اُنچی سر راش بی مِرمُون

(هرچی سر راهش بود کنار می زد)

هرچی غلام وَرِ وَر کرد

(هر چه غلام داد و فریادکرد)

خر خَنِس و رَفد و عَرعَرکرد

(خر خندید و رفت و عرعر کرد)

فارغ اَ گوال و هور و شَرا

(فارغ ازخورجین و پیشانی بند و یراقش)

خر مُوُفت و مِرفَد رو وِ صحرا

(خر می گفت و می رفت رو به صحرا)

بُرِسَ کمرِم دِ زیر بارِت

(برید کمرم در زیر بارت)

خِمِّس کَپلم دِ زیر لارِت

(خم شد کپلم  در زیر جثه ات)

کم والَه کن و بیا بیا کُو

(کم ناله و عجز و بیا بیا کن)

زخم سرِ شونِمِ نیا کو

(زخم سر شانه ام را نگاه کن)

یه اشکَم سیر جو نَخوردِم

(یک شکم سیر جو نخوردم)

یه سلطِ زُلالِ اَو نخوردِم

(یک سطل زلال آب نخوردم)

داغ ستَمِت دِ پُشدِ گُردَم

(نشانه ستم تو بر پشت شانه ام)

صُو تا وه ایواره بار بُردَم

(صبح تا به غروب بار برده ام)

سکُ مینِ دسِت مدام جاشَ

(سیخونک توی دستت مدام جاشه)

رُونم همه جاش آش و لاشه

(رانم همه جاش آش و لاشه)

چَن سالَ که نِی ده نال سُمِّم

(چندین ساله که پاهام سم ندیده)

شونِه نه زه ئی وِ یالُ و دُمِم

(شونه ای نزدی به یال و دمم)

یِه پخشَه پَروِ وِرَم نَسونی

(یک مگس کش برام نخریدی)

یِه خر مَیَزیَ اِزِم نَرونی

(یک خرمگسی ازم  نروندی)

نه کهُ جه  نه رونکی نه پالو

(نه زیور نه رو رانی و نه پالونی)

باید مِشوئی دِ گله گالو

(باید می شدی تُو گله گاوها)

دایم دَس و پام غرق لاسَه

(مدام دست و پایم توی فضله است)

بارِم مِثِ هیکلت قِناسَه

(بارم مثل هیکلت قناسه)

نِیدَم اَ تو هِوچ مهروُونی

(ندیدم از تو هیچ مهربونی)

منشور شی یی دِ بَد زوونی

(مشهور شده ای به بد زبونی)

دِشنام وُ جَفنگ وردِ زوُونت

(دشنام و جفنگ ورد زبانت)

نافات نَوات و نلق دُونت

(نفرین ها نقل و نبات دهانت)

کی گُفده مَ خر بَشِم تو آیِم

(کی گفته من خر باشم تو آدم)

مَ کَه بَخورِم تو مغزِ بایِم

(من کاه بخورم تو مغز بادام)

کی طَولنِ اَولش بِنا کرد

(کی طویله را اولش بنا کرد)

طاقش کِه زِنِس مَنِ هِنا کرد

(طاقش را که زد منو صدا کرد)

کی روزِ منِ چینی سیا کرد

(کی روز منو چنین سیاه کرد)

ئی نخشَنِ کی وِرَم پیا کرد

(این نقشه رو کی برام پیاده کرد)

نُفری مُکُنِم اَیَر بَمونی

(نفرین می کنم اگر بمونی)

مجبور بشی اوتول بَرونی

(مجبور بشی ماشین برونی)

دایم موتورش لَقَر بَشونه

(دائم موتورش لقد بندازه )

آهِ مِننِ ازِت بَسونه

(آه من رو ازت بگیره)

نُفرینِ خرِ غلام گُل کرد

(نفرین خر غلام اثر کرد)

بیچاره غلامِ دَس وِ رُل کِرد

(بیچاره غلام را دست به رُل کرد)

دیرو سرِ پیچ نا بلدکُش

(دیروز  سر پیچ نابلدکُش)

بی ئی که یکی هَنا کُنه هُش

(بدون اینکه کسی داد بزنه هُش)

هی غَلطِس و رفد رو وِ درّه

(هی غلطید و رفت رو به درّه)

ماشین و غلام هُشگِ خَرّه

(ماشین و غلام سرتاپا خرّه)

آخر مَتَلِ خرِ فِراری

(آخر متل خر فراری)

واردِ صَحَوِش کَشِس وِ خواری

(همراه صاحبش افتاد به خواری)

امروز که تیشگ سر وِ کو زَد

(امروز که بزغاله سر به کوه زد)

اَفدَو لُو بونِ رو وِ رو زَد

(آفتاب به لب بام روبرو زد)

یِه لا لَشِ مش غلامِ بُردن

(از یکسو جسد مش غلام رو بردند)

یِه لا خرِ گرگ و دال خوردن

(از یکسو خر را گرگ و لاشخور خوردند)

 


موضوعات مرتبط: 8- سرگرمي و طنز لری، 10- شعرهای لری
لُرِسّو

شَکَتِم محضِ خدا یی چِکه آوِم نمی دی

شاعر: رضا حساس

شَکَتِم محضِ خدا یی چِکه آوِم نمی دی

وا ئی بازی گوشیات مهلتِ خآوم نمی دی

یه دِیَه چه فیلمیَه باز سرمو دِر می یاری

لامَسّب دینِت دِرآ تا کی جوآوِم نمی دی

تا کی یی مشت مِنه پیش همه وا مِکُنی

کی می شه به ینم دِیه ایجو عذاوم نمی دی

قَمصره باخ سَرآوه دل بد مَسُّوِ تو

تو مثِ او روزا یه شیشه گُلآوِئم نمی دی

حال که رَتی یو پا هشتی رو خوبی کسگم

تو بری کوره ی دِلم فحش و خراوم نمی دی

شو شده تمام روزام دیَه وختَه بمیرم

دس نمی گیری نجات دِ منجلآوم نمی دی؟

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری
لُرِسّو

دوازدهمین نمآهنگ لری

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

(درویش با صدای داریوش نظری)


سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در

رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز

هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

بُو بلیز حاوات بیام تا تی خدا

حا بُحونِم مورِئی وانی خدا

جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه

کَس چی مه نونه خدا کی میزِنه

نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه

وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه

آسِمو سیم ساز چپی میزنه

وختی تا صو یی مِجُو بارو میا

وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

وختی ژاری شُونه بی شُم سر میکه

دردِ دل وا ساقی کوثر میکه

وختی درویشی میمیره بی صدا

پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تی خدا

هر که گوش بیره خدا نی میزنه

دِل زِوین رِنگِ وی وی میزنه

هی میوَن وِشونِ رونِ نی خدا

هی می گُت مَر هی خدا مَر هی خدا

مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه

زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز

بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

یِه دَفَ سیلی دِ سرتا پامِ کِرد

تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

گُت فِدای قد و بالات بام مِری

دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی

نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم

تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا

باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم

مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

---------------------------------

سایقه:شبی برفی که  هوای بسیار سردی دارد و آسمان صاف و برف هم نشسته است.

رِکُ : تکان و لرزش بدن به علت سرما یا ترس

بلیز: شعله ور

کور و کِلیز : مقابل شعله ور.

یی مِجُو: یکسره و بدون وقفه

پُرسِ پوئه ش  : مراسم عزاداری اش

دِل زِوین  : ناراحت

رِنگِ : آهنگ

وی وی   : نوای شیون و زاری

زِل   : ستاره زحل

وِرَز : قبل از

 


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 11- نمآهنگ های لری، 17- کلیپ لري
لُرِسّو

مَتَلِ لری بَچ قِلا


عزیز نادری

خیلی خُوه هر کسی راز دار بُوه

ری سیاتی قِسمَتِ هر چولُوه

بَشی وه پا مَتَلِ پَن دِباری

موئَن یی روزی دِ یی روزِگاری

پِیا خُوئی گایار دَس پَتینی

چارَک دارِ مالِکِ مِل قِوینی

که قَدِ چار پنج کُر خُو کار می کِرد

یی روزی داشت زِمینی اِسپار می کِرد

کیزِه ئی پُر دِ لیرَ اُفتا وِ دَر

گُت بیتِرَ هیچگه نُوَه وا خَوَر

دِ سَر کِپِش کِرد وِ دِلِ دِلونی

دیاری کِرد او چِنِ وا نِشونی

تی خوش می گُت وَختی رُئِم وِ حونَه

وِ زن مُوئِم آخر تَنگیمونَه

مُوئِم دِییه زِنِه ئیم خُو مُوَه

اما اگر ائی زینَ چولو بُوه

تَرسِم رُوَه بُوَه وِ بی غیرَیا

بیان بُوَن وِ هاوِنِ لیرَیا

پس خُوَه دِ ای بارَ هیچ کِش نَکِم

وِیی فَنی اِمتحونی دِش بَکِم

دُمِ ایِواره وَختی اُما وِ حونَه

وِ زینه گُت دردی دارِم گرونَه

ئی بَدَظُهروختی رَتِم دس وِ آو

چی ئی دیِم اَکِ نِه ئینی وِ خُآو

یی دَفَه بَچ قِلائی دِم پِر گِرِت

دِ ترس تَمومِ بَدَنِم گِر گِرِت

نَکَ رویی پِتَم به ئی وِ آو

کاری نَکی بِفتِم وَرِ گال وُ راو

خُو قِسَمِش دَ که حواسِا بُوَه

خیلی خُوَه زن چاوِ راوی نُوَه

اما تا یَک دو روز دِ ئی مِینَه رَت

وِ حونَه هر کسی که ئی زینه رَت

سی شو می گُت مَتَل بَچ قِلانه

وَن وَرِ گالِ این وُ او پیانه

پیا که دی زَن ایقَه بی وفا  بی

وِ هر فنِ فیتی بی دِش جِگا  بی

دُو آبادی آیِم دینداری  بی

پیا دلِ خُتی وَلی ژاری بی

دُختِری داشت دِ خوشگِلی چی مآ بی

نجیم وُ سر وِ  زیر وُ وا خُدا بی

چی تیلِ سوزِ لُوِ جُوِ آو بی

تمومِ کاریاش ری حِسآو کِتآو  بی

یی شُو وا چَن نَفَر رَتِن حونَه شو

وِ کیخائی دُختِرِ دُردُنَه شو

چونکِه خُدا حاس بَکَ پایارِشُ

اُفتا وِ یَک آخِرِ سر کارِشُ

خُلاصه دُختِرِ آیِم ژارِکَ

بی وِ زَنِ آپیا گایارِکَ

ده دُوازَه روز که دِ ئی مینه رَت

یی روز ایواره که وِ تی زینه رَت

بعدِ گری گُت بیا بَنشی وِ تِیم

ها سیت بَوئِم بِلا گَنی ها وِ قِیم

مَر تو بَکی درمونه ئی بِلانه

گُت سی او هم مَتَلِ بچ قِلانه

زن اولَش غَم گِرتِش تا گِری

بعد خَنِّس وُ گُت هَه پیاکَ وِری

ئی قِصَه نِه نوئی دِ جائی هَنی

بُختُمییَ داری وِ خُت میوَنی

حَرفِ تو هیچی نی بغیر از خیال

می حا خُتِ بونی وَرِ گالِ گال

وَلله اگر کَسی بُوَه وا خَوَر

زِنِه ئینَه واتو نِمورِم وِ سَر

بعدِ وِنه مینَه شو خیلی خُو  بی

یَک دو سه ماه گذشت وُ سالِ نُو بی

پیا پی بُردی چَنی ئی زن خُوَه

امّا سی یه که خُو خاطِر جَم بُوَه

یی شو نِشِس اُفتا وِ فِرکِ کاری

دَم دَمِ صو واردِ دوزِ قِهاری

وَختی که مَردِم هَمَه دِ خُآو به یِن

رَتِن گاوِ حُسیرَ نه دُزی یِن

هر چَن دونِس چی کارِ بی جائی بی

آوِردِنِش وِ هر تَقِلائی بی

اُما مینه حونَه وِ زن گُت وِری

کاردِ قِصآوینه بیار زیتِری

گاوِنِه بُرد دِ زیر زمین حُونَه

زَن تا دیِش گُت گاوِکَ خُمونَه

سی چی رَتی ئی گاوِنِه آوِردی؟

چطور دِلات اُما ئی کارِ کِردی؟

مَر نُونی خیلی دِ کارشو بی

ئی گاو هَمَه دارو ندارِشو بی

امّا گُذَشتَ کاریه که به یَیه

الحمدِالله هیچکَ تونه نِه ییه

بیا بُوریم سرِش تا زی یه

که یَه دِیَه بازی وا آوِری یه

اَفتُو که زَه وِلاتی واخَوَر بین

که گاوِ کِی فِلون کَسِنِ دُزین

چَن روز گُذشت وُ کس نِوی واخَوَر

دُزِ گاوِ حُسیرَه نِفتا وِ دَر

پیا که با معرفتی زنه دی

سی آخرین اِمتحو واش بی وِ قی

قِری زَش وُ دِ حونَه کِردِش وِ دَر

گُت نِه ئینِم گُذر بَکی دی گُذَر

چَن رو هَنی جیازِتِ کِل می کِم

خُم دِ ئی دامِ بِلا وِل می کِم

نَکَه خیال بَکی پشیمو مُوئِم

گِلی هَنی کی چِنی نایو مُوئِم

خُدافِظئی کِرد عروس پَکَر

واچَشِ پُر اَسِر دِراُما وِ دَر

دُختِرِ نازارِ یَکُنَه بُوئَش

شَل و شَکَت رَسِّس وِ حُونَه بُوئَش

بی دِ گریوَه تا دی دآشه

وِ طوری که نَشنُوه کس صِداشه

یواشی گُت دُنِسوئیت ئی سَفَر

راسِشِ اَر بحایت اُمام وِ قَهَر

پیا که دی  دِ راس راسی زینه رَت

هِشت تا سه چار روزی دِ ئی مینه رَت

یی روز سرِ صُو که وِریسا دِ خُاو

کاردِنه دی ها دِ مینه پوسِ گاو

چی کسی که نِمَک دئِیه وِ زخمی

رَت دَرِ حُونَشو وُ گُت وِ اخمی

کاردِ قصآوینه نیاییه کُجا

تازَه عروس دِ دُونائی جاوِجا

گُت کُمَنِ ، اَر تیزِ کَنِ مُوئی

ها دِمینه پوس شومینِه اوشوئی

وَختی تا ئی حَدّ زنِه با وفا دی

هر دو چَشِش پُر بی دِ اَسرِ شادی

گُت دِلِمه دس وُ پاتِ بُوئوسِم

هر چَن تو وام قهری مِ وا تو دُوسِم

وا بُوئَه وُ دآت یی حرفی دارِم

دِ بارَه سر گذشتِ روزِگارِم

اُما وا می هر دوشونِه هِنا کِرد

وِ نونِوا رازِ خوشِ آشِنا کِرد

وا زینَه اولیش که چُولوئی بی

وا دُختِرِشو  که چَنی خُوئی بی

وا جُوری که دِ رِعیتی کَشی یَه

وا گَنجی که دِ مینه باغی دی یَه

وا بَچ قِلا که سَرِ وِ سَر درِو بی

وا گاوی که هفته جاوئی دُزی

آخِرِ سر بینَه وِ هاوِنِ گنج

اُما وِ سر عُمرِ مِرارَت وُ رنج


موضوعات مرتبط: 10- شعرهای لری، 15- امثال و حکم لری
لُرِسّو
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

سی چی لُری؟

وبلاگ حاضر هدیه ای فرهنگی است با برگ هایی از دفتر تمرین مشق زبان لری نویسنده فارس زبانی که در اسفندماه سال 1384 بمناسبت تولد همسرش به نشانه ارادت و تشكر و تقدير از یار و یاور و همسر لرستانی اش و با عشق به یادگیری و درک ریشه های فرهنگ ، ادب ، اخلاق و زبان و ادبیات لري وی و در حد توان و بضاعت در راه حفظ ، تقویت و اشاعه زبان ، موسیقی و فرهنگ غنی لرستان و بالاخره ادای دِینِ خود به این سرزمین شکل گرفته است.
برچسب‌ها وب
لینک های مفید
امکانات وبدر لُرسّو
در اينترنت
تماس با ما Online User